Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

KAZANI Invitation


Λεξιλόγιο Δικανικών Όρων


·      ἂγωεις δίκην ή δικαστήριον ή επί τούς δικαστάς = καταγγέλλω κάποιον
στο δικαστήριο
·       ἀγών = δίκη δημόσια ή ιδιωτική , δικαστικός αγώνας
·       ἀγωνίζομαιγραφήν ή δίκην = υποστηρίζω μέχρι το τέλος κάποιαυπόθεση
·       αἰτία= κατηγορία
·       αἰτίανέχω, εν αιτία ειμί, αιτίανλαμβάνω = κατηγορούμαι
·       ἀειφυγία = εξορία, ισόβια
·       αἱρῶ= αποδεικνύω κάποιον ένοχο για έγκλημα
·       αἱρῶγραφήν ή δίκην = κερδίζω δίκη
·       ἁλίσκομαι= καταδικάζομαι για κάτι
·       ἃλωσις = καταδίκη
·       ἀνατίθημι = ρίχνω επάνω, αποδίδω
·       ἀντιδικω= είμαι αντίδικος, προτείνω δίκη εναντίον κάποιου
·       ἀντίδικος = ο κατήγορος ή ο κατηγορούμενος ανάλογα
·       οἱἀντίδικοι = τα πρόσωπα που έχουν τη διαφορά
·       ἀντίδοσις= ανταλλαγή περιουσίας ( στην αρχαία Ελλάδα )
·       ἀπαγωγή= παρουσίαση μπροστά στις αρχές και καταγγελία
·       ἀπογιγνώσκω= αθωώνω κάποιον
·       ἀπογράφω = καταγγέλλω κάποιον
·       ἀπογραφή= αντίγραφο μηνύσεως, κατάθεση, καταγραφή
·       ἀποκτείνω= καταδικάζω σε θάνατο
·       ἀποκτείνωεμαυτόν = αυτοκτονώ
·       ἀποφεύγω= απαλλάσσομαι από την κατηγορία
·       ἀποψηφίζομαίτινος = αθωώνω κάποιον
·       ἂτιμος= όποιος στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα
·       ἀτιμῶ= στερώ από κάποιον τα πολιτικά του δικαιώματα
·       ἀφίημι= απαλλάσσω από την κατηγορία
·       βούλευσις= επιβουλή για τη ζωή κάποιου, αγωγή για φόνο «εκ προμελέτης»
·       γραφή= καταγγελία, μήνυση για δημόσιο αδίκημα
·       γραφήξενίας = μήνυση εναντίον κάποιου που παράνομα
 απέκτησε πολιτικά δικαιώματα
·       γραφήπαρανόμων = καταγγελία για παράνομες προτάσεις
·       γράφομαι= μηνύω, καταγγέλλω κάποιον
·       τόγεγραμμένον = η ποινή
·       τάγεγραμμένα = τα άρθρα της μηνύσεως 
·       γράφωψήφισμα = υποβάλλω σχέδιο νόμου
·       διαγιγνώσκω= αποφασίζω σε κάποια δίκη
·       δέομαικαί ἱκετεύω και ἀντιβολῶ = συνήθως μαζί αυτά τα τρία ρήματα   φανερώνουν πολύ θερμή ικεσία
·       διαγράφωδίκην = ξεγράφω από τον κατάλογο κάποια δίκη
·       διαγράφομαιδίκην = αποσύρω τη δίκη
·       διαμαρτύρομαι= κάνω ένσταση, παρουσιάζω μάρτυρες
·       δίδωμιδίκην = τιμωρούμαι
·       Δίκη= η θεά της δικαιοσύνης
·       διώκω= κάνω μήνυση εναντίον κάποιου
·       ὁδιώκων = ο κατήγορος
·       δοκιμάζω= εξετάζω και κρίνω κάποιον για δημόσιο λειτούργημα
·       ἐγκαλω= μηνύω κάποιον στο δικαστήριο
·       ἒγκλημα= κατηγορία , παράπονο
·       εἰσαγγέλλω= μηνύω κάποιον για δημόσιο αδίκημα
·       εἰσάγωγραφήν ή δίκην = εισάγω στο δικαστήριο κάποια υπόθεση.
·       ἐνδείκνυμι= μηνύω , καταγγέλλω .
·       εξελέγχω = καταδικάζω , αποδεικνύω ένοχο
·       επέξειμίτινος = καταδιώκω κάποιον δικαστικώς
·       επιδικάζω= επικυρώνω με δικαστική απόφαση κάτι σε κάποιον
·       επικαλω = εγκαλω = κατηγορώ
·       επικηρύσσω = ορίζω ποινή
·       επιμαρτύρομαι= παρουσιάζω κάποιον ως μάρτυρα .
·       επισκήπτω = μηνύω κάποιον
·       επιστάτης = ο πρόεδρος της συνελεύσεως, ο επιθεωρητής
·       επιτίθημι = βάζω πρόσθετη ποινή
·       επιτιμω = βάζω ποινή σε κάποιον
·       επίτιμος= αυτός που έχει όλα τα δικαιώματα του πολίτη
·       εύθυνα = τιμωρία
·       ευθύναςδίδωμι = λογοδοτώ
·       εύνοια= δωροδοκία
·       ζημία= εύθυνα = τιμωρί , πρόστιμο
·       ζημίωμα= πρόστιμο, ποινή
·       ζητω= ερευνώ , αναζητώ .
·       ζήτησις= δικαστική έρευνα .
·       ηττωμαι = χάνω τη δίκη , καταδικάζομαι
·       θάνατος = θανατική καταδίκη με νόμο
·       καθαιρω= καταδικάζω
·       καθαιρουσαψηφος = καταδικαστική ψήφος
·       καθίσταμαίτινα εις αγωνα = φέρνω κάποιον σε δίκη
·       καλουμαίτινα = μηνύω κάποιον
·       καταγιγνώσκωτινός τι = καταλογίζω σε κάποιον κάτι
·       καταγιγνώσκωτινός θάνατον = καταδικάζω κάποιον σε θάνατο
·       κατακρίνω= καταδικάζω
·       καταχειροτονω= ψηφίζω εναντίον κάποιου με ανάταση του χεριού
·       καταχειροτονωθάνατόν τινός = ψηφίζω το θάνατο κάποιου
·       καταψηφίζομαίτινος = καταδικάζω κάποιον με την ψήφο μου
·       καταψήφισις= καταδίκη .
·       κρίνω= κατηγορώ, καταδικάζω
·       κρίσις= απόφαση, δίκη
·       λέγωλόγον = ( για τον κατήγορο ) = απαγγέλλωκατηγορία
·            »                 (για τον κατηγορούμενο ) =απολογούμαι
·       μαρτύρομαι= επικαλούμαι μάρτυρα , διαμαρτύρομαι
·       μετοίκιον= ο φόρος των ξένων  που έμεναν στηνΑθήνα
·       νικωτην δίκην = κερδίζω τη δίκη .
·       ξενικόν= ο φόρος των ξένων εμπόρων στην Αθήνα .
·       οφλισκάνωδίκην = χάνω τη δίκη
·       οφλισκάνω+ γεν . της αιτίας = καταδικάζομαι για….
·       οφλισκάνωδίκην θανάτου = καταδικάζομαι σε θάνατο
·       οφλισκάνωζημίαν = καταδικάζομαι να πληρώσω πρόστιμο
·       παράνομαγράφω = προτείνω πράγματα παράνομα
·       παρανόμωνγραφή = μήνυση για παράνομες προτάσεις
·       παρανόμωνφεύγω = καταγγέλλομαι για παράνομεςπροτάσεις
·       προβούλευμα= προκαταρκτικό ψήφισμα
·       προκαταγιγνώσκω= καταδικάζω κάποιον πριν απολογηθεί
·       προσκαλω (για κατήγορο ) = καταθέτω μήνυση
·       προχειρίζομαι= ορίζω, εκλέγω, εγκαθιστώ
·       σείω= συκοφαντώ
·       τάττωζημίαν = επιβάλλω ποινή
·       τιμω= επιβάλλω ποινή, καταδικάζω….
·       τίμησις = υπολογισμός ζημίας ή βλάβης
·       τίμημα = τιμωρία, πρόστιμο
·       υβρίζω= κακοποιώ, βιάζω, ατιμάζω, γίνομαι υπερήφανος 
·       ύβρις = σοβαρή σωματική κακοποίηση, προσβολή, αλαζονεία
·       υπάγωτινά υπό το δικαστήριον = καταγγέλλω κάποιον
·       υπέχωδίκην τινός = έχω να δώσω λόγο για κάτι
·       υποτιμωμαι= προτείνω για τον εαυτό μου κατώτερη ποινή
από εκείνη πουπρότεινε ο κατήγορος

SOS για τους...Έλληνες άπορους


Έως και κατά 90%, σε διάστημα μόλις δυο μηνών, έχουν αυξηθεί οι άποροι ασθενείς που απευθύνονται στα πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου. Στην υποδομή του Περάματος οι άνθρωποι που ζητούν δωρεάν παροχή στοιχειώδους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι αποκλειστικά Έλληνες. Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση απευθύνει έκκληση στην κοινή γνώμη για τη διάθεση απλών πλην αναγκαίων φαρμάκων.

Τη δραματική αύξηση εκείνων που αδυνατούν να διασφαλίσουν τη στοιχειώδη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας επιβεβαιώνει στο tvxs.gr η γενική διευθύντρια της Ελληνικής Αντιπροσωπείας των Γιατρών του Κόσμου Ευγενία Θάνου, η οποία τονίζει ότι από το Σεπτέμβριο η προσέλευση του κόσμου στα πολυϊατρεία της ΜΚΟ έχει αυξηθεί κατά 90% στο Πέραμα, κατά 60% στη Θεσσαλονίκη και κατά 30% στην Αθήνα. Σταθερή είναι η εικόνα στα Χανιά.

Περιγράφοντας το προφίλ των ανθρώπων που καταφεύγουν στους Γιατρούς του Κόσμου προκειμένου να ικανοποιήσουν βασικές ιατροφαρμακευτικές ανάγκες, εκτός από τους -παγιωμένους ως ενδιαφερόμενους- μετανάστες, η κ. Θάνου κάνει λόγο για Έλληνες όλων των ηλικιών, άνεργους, πρώην φυλακισμένους ή μέχρι πρότινος κάτοχους μικρών μαγαζιών και βιοτεχνιών που χρωστούν στα ασφαλιστικά τους ταμεία και άρα δεν δικαιούνται περίθαλψης. Επίσης, «φωτογραφίζει» χαμηλοσυνταξιούχους των 300 ευρώ οι οποίοι -καθώς πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα και λαμβάνουν σε μηνιαία βάση τα απαιτούμενα φάρμακα, οφείλουν να συνεισφέρουν με μια συμμετοχή της τάξης των 5 ευρώ- αναγκάζονται να απευθύνονται στους Γιατρούς του Κόσμου, μια και «με αυτά τα χρήματα αγοράζουν το ψωμί της εβδομάδας». Μάλιστα, στα πολυϊατρεία της ΜΚΟ απευθύνονται και ασθενείς που προηγουμένως έχουν εξεταστεί από δημόσια νοσοκομεία τα οποία, ωστόσο, ενίοτε αδυνατούν να παρέχουν τα φάρμακα που χρειάζονται για τη θεραπεία. Δεν λείπουν και οι μητέρες οι οποίες επιθυμούν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους ή γενικότερα πολύτεκνες οικογένειες που χρήζουν ιατρικής εξέτασης.

Η αυξημένη προσέλευση δημιουργεί πρόβλημα στην Οργάνωση να ανταποκριθεί. «Χορηγούμαστε μόνο από τον κόσμο. Όποτε έχουμε έλλειψη φαρμάκων, απευθυνόμαστε στα σχολεία, σε διάφορους φορείς ή σε φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες το τελευταίο διάστημα δεν ανταποκρίνονται ιδιαίτερα», αναφέρει η κ. Θάνου, εξηγώντας ότι απαιτούνται άμεσα κυρίως αντιβιώσεις, αντιβηχικά, παυσίπονα, σκευάσματα για το στομάχι, δερματολογικές αλοιφές (κυρίως για άστεγους) και φάρμακα για καρδιοπαθείς ή υπερτασικούς. Αναφερόμενη στην κατάσταση που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη, η ίδια επισημαίνει την υψηλή ανεργία. Για τα Χανιά αναφέρει ως κύριο χαρακτηριστικό την πύκνωση των μεταναστών, η προσέλευση των οποίων αυξάνεται επίσης στα πολυϊατρεία της ΜΚΟ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κινητές μονάδες της ΜΚΟ αναγκάζονται να επισκέπτονται κέντρα υγείας της περιφέρειας (πιο πρόσφατο παράδειγμα η Πάτμος), όπου σημειώνεται σοβαρή έλλειψη προσωπικού. Σύμφωνα με την κ. Θάνου, δεν υπάρχουν ούτε γιατροί να υπογράψουν τα έγγραφα που χρειάζονται οι μαθητές για να κάνουν γυμναστική.

Ακολουθεί η σχετική επείγουσα έκκληση των Γιατρών του Κόσμου:

Το τελευταίο διάστημα, σαν επακόλουθο της αυξανόμενης φτώχειας που οδηγεί σε ανθρωπιστική κρίση, τα πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου στην Ελλάδα δέχονται ένα δραματικά αυξανόμενο αριθμό ασθενών. Χιλιάδες άποροι άνθρωποι χωρίς πρόσβαση στο σύστημα υγείας (μετανάστες, αλλά και  Έλληνες πολίτες πλέον) συνωθούνται για δωρεάν πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα, με αποτέλεσμα τα δωρεάν φάρμακα να εξαντλούνται. Κάνουμε έκκληση για μία ακόμα φορά, στην ευαισθησία των Ελλήνων πολιτών για απολύτως αναγκαίο φαρμακευτικό υλικό.
 

Πιο συγκεκριμένα, χρειαζόμαστε ΑΜΕΣΑ :
1)  Αντιβιοτικά
2)  Αντιπυρετικά
3)  Αντιβηχικά δισκία
4)  Αντιδιαβητικά δισκία
5)  Φάρμακα για το στομάχι
6)  Δερματολογικές αλοιφές

Πολυϊατρεία :
Αθήνα , Σαπφούς 12 , Πλατεία Κουμουνδούρου, τηλ. 210 3213150 Θεσσαλονίκη, Ίωνος Δραγούμη 65 , τηλ. 2310 566641 Χανιά , Μπόνιαλη 12 , τηλ. 28210 23110


- ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ
- ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΑΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ) ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΙΡΟΠΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΘΙΚΤΑ) ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ.
- ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ (ΚΟΥΠΟΝΙ) ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΠΩΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΗΠΩΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ.
- ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΗΞΗΣ ΛΙΓΩΝ ΗΜΕΡΩΝ -ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΑΠΦΟΥΣ 12 ΑΘΗΝΑ. ΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Η ΜΑΖΙ ΜΟΥ. ΤΗΛ 6937132999.
-ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΛΙΣΤΑ. ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ.
- ΣΕ ΟΣΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ.

ΛΙΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Accupron 20 mg
Accuretic
Aerolin inhaler
Amoxil
Aprovel
arcoxia
Atorvastatin 20
Augmentin
Berovent inhaler
Brufen
Ceclor
Celebrex
Ciproxin
Co Aprovel
Co Diovan
Daflon
daonil
Depakine Chrono
depon
diamicron
Diovan
efexor
Eucreas
Flixotide inhaler
Glucophage
Klaricid
Laprazol
Legofer
lipitor
Lobivon
Lopresor 100mg
Meloxicam
Mesulid
Nexium
Normell
Norocin
Norvasc
Nozinan
olartan
olmetec
Omacor
Omeprazol
omnic tocas
Pancoran
Plavix (Clopidogrel)
ponstan
Pradif tocas
Salospir 100mg
Seractil
seretide diskus
seropram
Seroquel 100 , 200, 300, 400 mg
Simvastatin 20mga
singulair 5+ 10 mg
solosa
Symbicort
Tenormin κυριως 100mg
Triatec
voltaren (Ολα εκτος ενεσιμο)
Xozal
Zantac
Zinadol
Zirtek
Zodin
Zyprexa
Επιδεσμικο υλικο και γαζες
Ινσουλινες ολων των ειδων, κυριως Lantus Ολα τα αντιβηχικα σιροπια και χαπια Ολες τις κρεμες και αλοιφες.
Σύριγγες ινσουλίνης και γαζες fucidin

Για περισσότερες πληροφορίες:
Κανάκης Νικήτας,
Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου
Τηλ: 2103213150
info@mdmgreece.gr